Mój dzisiejszy wpis poświęcony jest niemieckojęzycznej umowie o pracę, zawartemu w niej słownictwu oraz zwrotom. W języku niemieckim, tak jak i w polskim, rozróżniamy kilka rodzajów umów o pracę der Arbeitsvertrag. Należą do nich: umowa o pracę na czas określony befristeter Arbeitsvertrag oraz nieokreślony unbefristeter Arbeitsvertrag, a także umowa o dzieło der Werkvertrag i umowa-zlecenie der Dienstleistungsvertrag. Za przedmiot analizy posłuży wzór niemieckojęzycznej umowy o pracę, która dostępna jest pod poniższym linkiem:

https://www.instaff.jobs/arbeitsvertrag/muster-arbeitsvertrag-vorlage

Zanim jednak przeanalizujemy powyższą umowę o pracę, warto powtórzyć ogólne słownictwo związane z słówkiem der Vertrag. I tak np. umowę możemy sporządzić anfertigen, podpisać unterschreiben/unterzeichnen, zawrzeć abschließen, przedłużyć verlängern, rozwiązać auflösen, wymówić kündigen, negocjować verhandeln, zerwać brechen.

Stronami w niemieckojęzycznej umowie o pracę są: der Arbeitgeber (pracodawca) oraz der Arbeitnehmer (pracobiorca/pracownik).

Standardowa niemieckojęzyczna umowa zawiera piętnaście paragrafów, na które składają się:

 • Beginn des Arbeitsverhältnisses (informacja o dacie rozpoczęcia stosunku pracy)

 • Probezeit (informacja o długości trwania okresu próbnego, bądź stosunku pracy)

 • Tätigkeit (informacja o zakresie obowiązków pracownika)

 • Arbeitsvergütung (informacja o wysokości wynagrodzenia)

 • Arbeitszeit (informacja o wymiarze czasu pracy)

 • Urlaub (informacja o wymiarze urlopu)

 • Betriebsferien (informacja o przymusowym urlopie, wynikającym z przestoju zakładu, np. w okresie świąteczno-noworocznym)

 • Krankheit (informacja o chorobowym i zwolnieniu lekarskim)

 • Verschwiegenheitspflicht (informacja o zachowaniu tajemnicy zawodowej)

 • Nebentätigkeit (informacja na temat dodatkowej pracy zarobkowej, którą pracownik może wykonywać jedynie za zgodą pracodawcy)

 • Vertragsstrafe (informacja odnośnie kary umownej, którą pracownik jest winny zapłacić pracodawcy w przypadku przedwczesnego zerwania umowy lub nieprzestrzegania jej postanowień)

 • Kündigung (informacja o okresie wypowiedzenia)

 • Verfall-/Ausschlussfristen (informacja o terminie utraty roszczeń)

 • Zusätzliche Vereinbarungen (informacja o dodatkowych ustaleniach)

 • Vertragsänderungen und Nebenabreden (informacjach o zmianach w umowie i dodatkowych ograniczeniach)

Umowę kończy informacja z miejscem Ort i datą Datum jej zawarcia oraz podpisy pracodawcy Unterschrift Arbeitgeber i pracobiorcy (pracownika) Unterschrift Arbeitnehmer.

Niemiecki (umowa najmu mieszkania) – słowniczek

Wyjaśnienie wykorzystanych skrótów:

 • m – rodzaj męski (der)
 • f – rodzaj żeński (die)
 • n – rodzaj nijaki (das)

abgelten – wynagradzać

Ablauf m – upływ

abschließen – zawierać (np. umowę)

anfertigen – sporządzić

Arbeitgeber m – pracodawca

Arbeitnehmer m – pracobiorca (pracownik)

arbeitsunfähig – niezdolny do pracy

Arbeitsvergütung f – wynagrodzenie za pracę

Arbeitsverhältnis n – stosunek pracy

Arbeitsvertrag m – umowa o pracę

Arbeitszeit f – czas pracy

auflösen – rozwiązywać (np. umowę)

ausführen – wykonywać

Ausschlussfrist f – termin zawity

Auszahlungstag m – dzień wypłaty

befristet – na czas określony

beschäftigen – zatrudniać

betragen – wynosić (np. kwota)

Betriebsferien – przerwa urlopowa

brechen – zerwać

Datum n – data

Dauer f – trwanie, okres

Dienstleistungsvertrag m – umowa-zlecenie

einstellen – zatrudniać

Entgelt n – wynagrodzenie, zapłata

erhalten – otrzymać

freistellen – zwalniać, urlopować

Frist f – termin

gelten – obowiązywać

gesetzlich – prawny, ustawowy

innerhalb – w ciągu

Krankheit f – choroba

kündigen – wymówić (np. umowę)

Kündigung f – wypowiedzenie

Kündigungsfrist f – okres wypowiedzenia

Lohn m – płaca, wynagrodzenie

Mindestlohn m – wynagrodzenie minimalne

monatlich – miesięczny

nachfolgend – następnie

Nebenabreden – dodatkowe zastrzeżenia umowne

Nebentätigkeit f – dodatkowa praca

Ort m – miejscowość

Probezeit f – okres próbny

Schriftform f – forma pisemna

Stundenlohn m – stawka godzinowa

Tätigkeit f – działanie, zajęcie

Überstunden – nadgodziny

unbefristet – na czas nieokreślony

unterschreiben – podpisać

Unterschrift f – podpis

unterzeichnen – podpisać

unverzüglich – niezwłocznie, natychmiast

Urlaub m – urlop

Verdienst m – zysk, zarobki

vereinbaren – uzgadniać

Vereinbarungen – ustalenia

Verfallfrist f – termin płatności, data zapadłości

verhandeln – negocjować

verlängern – przedłużyć

verpflichten sich – zobowiązywać się

Verschwiegenheitspflicht f – obowiązek zachowania tajemnicy

vertragsgemäß – zgodny z umową

Vertragsstrafe f – kara umowna

Werkvertrag m – umowa o dzieło

wohnhaft – zamieszkały

zahlen – płacić

zugunsten – na rzecz, na korzyść

zulässig – dozwolony, dopuszczalny

Zuwendung f – subwencja, dotacja

Zwroty

Anspruch auf etwas (Akk.) haben – mieć prawo do czegoś

berechtigt zu etwas (Dat.) sein – być upoważnionym do czegoś

vertreten durch – reprezentowany(a) przez

Stillschweigen bewahren – zachować milczenie

auf die Dauer von – na okres

Print Friendly, PDF & Email
Oceń ten wpis:
8 votes