Mój dzisiejszy wpis poświęcony jest trzeciej, ostatniej już części analizy niemieckojęzycznej umowy najmu mieszkania der Mietvertrag. W poprzednich częściach omówiłem paragrafy związane z zawarciem stosunku najmu das Mietverhältnis, wysokością czynszu die Miete, oraz prawami i obowiązkami najemców der Mieter. Dziś skupimy się na punktach dotyczących wypowiedzenia oraz zakończenia stosunku najmu.

Tak jak wcześniej, tak i tym razem punktem wyjściowym naszych rozważań jest standardowy wzór umowy najmu, dostępny pod poniższym linkiem:

https://www.wohnungsboerse.net/Mietvertraege-Mietvertrag-Kuendigungsfrist-pwib_id-vertraege.html

W punkcie jedenastym dotyczącym wypowiedzenia Kündigung najemca dowiaduje się, że wypowiedzenie stosunku najmu przez wynajmującego regulują stosowne przepisy die Vorschrift kodeksu cywilnego BGB i można go przedłożyć tylko w formie pisemnej.

Kolejny paragraf Betreten der Mietsache durch den Vermieter dotyczy prawa wstępu właściciela do wynajmowanego przez niego lokalu. Ma on prawo do wizytowania rzeczy wynajmowanej z ważnych powodów, jak np. sprawdzenie stanu der Zustand lokalu, czy też odczytanie liczników Messgeräte. Każda wizyta wymaga jednak wcześniejszej zapowiedzi die Ankündigung.

Punkt trzynasty Personenmehrheit als Vertragspartei informuje, że w przypadku gdy strona biorąca w najem die Mietpartei składa się więcej niż z jednej osoby, prawa i obowiązki wynikające ze stosunku najmu dotyczą wszystkich tych osób w równym stopniu. Najemcy mają także prawa do wzajemnego upoważniania się w sprawach związanych ze stosunkiem najmu.

Paragraf czternasty Hausordnung dotyczy załącznika die Anlage nr 2 jako stałej części umowy najmu, zawierającej regulamin domu.

Punkt piętnasty Beendigung des Mietverhältnisses to jeden z najważniejszych paragrafów umowy najmu mieszkania. Określone są w nim wszystkie warunki zwrotu die Rückgabe rzeczy wynajmowanej i zakończenia trwania stosunku najmu. Przekazanie udokumentowane zostaje protokolarnie w postaci załącznika nr 3. Najemca ma obowiązek przekazać rzecz wynajmowaną w schludnym stanie po uprzednim jej opróżnieniu w terminie uzgodnionym z wynajmującym. Na żądanie wynajmującego najemca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich zmian budowlanych bauliche Veränderungen, tak aby przekazać rzecz wynajmowaną w jej pierwotnym stanie. W przypadku nieprzeprowadzenia przez najemcę obligatoryjnego odnowienia mieszkania wynajmujący może zażądać rekompensaty pieniężnej.

W punkcie szesnastym Schriftform/Salvatorische Klausel jest mowa o tym, iż wszelkiego rodzaju dodatkowe postanowienia Nebenabreden oraz poprawki do umowy muszą posiadać formę pisemną. Zawiera on także wzmiankę o klauzuli salwatoryjnej, na wypadek, gdyby część czynności prawnej okazała się dotknięta nieważnością na skutek sprzeczności z prawem.

Paragraf siedemnasty przeznaczony jest na indywidualne uzgodnienia individuelle Vereinbarungen pomiędzy stronami.

Ostatni z punktów umowy najmu mieszkania Anlagen als Vertragsbestandteil zawiera wymienione wyżej załączniki dot.: kosztów utrzymania Betriebskosten, regulaminu domu Hausordnung oraz protokołów przekazania Übergabeprotokolle.

Pora na ćwiczenie pomocne w przyswojeniu nowego słownictwa oraz słowniczek.

Przyporządkuj i utwórz wyrazy:

  1. Haus-          a) -mehrheit

  2. Betriebs-     b) -geräte

  3. Schrift-       c) -protokolle

  4. Mess-          d) -form

  5. Personen-    e) -ordnung

  6. Rück-          f) -kosten

  7. Übergabe–   g) -gabe

Lösungen:

1.e) 2.f) 3.d) 4.b) 5.a) 6.g) 7.c)

Niemiecki (umowa najmu mieszkania) – słowniczek

Wyjaśnienie wykorzystanych skrótów:

  • m – rodzaj męski (der)
  • f – rodzaj żeński (die)
  • n – rodzaj nijaki (das)

abzüglich – po potrąceniu

Ankündigung f – zapowiedź

Anlage f – załącznik

baulich – budowlany, konstrukcyjny

Beauftragte m – pełnomocnik

Beendigung f – zakończenie

bestehen aus – składać się z

betreten – wstępować, wchodzić

Betriebskosten – koszty utrzymania

bevollmächtigen – upoważniać

BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) n – kodeks cywilny

durchführen – przeprowadzać

Hausordnung f – regulamin domu

Klausel f – klauzula

Kündigung f – wypowiedzenie, wymówienie

Mehrheit f – większość

Messgerät n – miernik, przyrząd pomiarowy

Nebenabreden – dodatkowe postanowienia

Partei f – strona (np. umowy)

Protokoll n – protokół

rechtzeitig – terminowo

Rückgabe f – zwrot

Schriftform f – forma pisemna

schriftlich – pisemnie

Übergabe f – przekazanie

übergeben – przekazać

unwirksam – nieskuteczny

ursprünglich – pierwotny

Veränderung f– zmiana

Vereinbarung f – uzgodnienie

verlängern – przedłużać (np. umowę)

Verpflichtung f – obowiązek

Vertragsbestandteil m – składnik umowy

Vorschrift f – przepis, zarządzenie

wiederherstellen – przywracać

Widerruf m – odwołanie

Zustand m – stan

Zwroty

auf Verlangen – na żądanie

Anwendung finden – znajdować zastosowanie

unter Vorbehalt – z zastrzeżeniem

Gültigkeit behalten – zachować ważność

das Protokoll aushändigen – doręczać protokół

Print Friendly, PDF & Email
Oceń ten wpis:
3 votes