Dziś druga część wpisu poświęconego umowie najmu mieszkania der Mietvertrag, która odgrywa tak ważną rolę w codziennym życiu i każdej osobie mieszkającej w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii prędzej czy później przyjdzie się z nią zmierzyć.

Tak jak w pierwszej części, tak i tym razem punktem wyjściowym naszych rozważań jest standardowy wzór umowy najmu, dostępny pod poniższym linkiem:

https://www.wohnungsboerse.net/Mietvertraege-Mietvertrag-Kuendigungsfrist-pwib_id-vertraege.html

Pięć pierwszych punktów omówiłem w poprzednim artykule, zatem dzisiejszy wpis rozpoczynamy od punku szóstego umowy: Zustand der Mieträume. W tej części wynajmujący gwarantuje najemcy der Mieter używanie wynajętej rzeczy die Mietsache w takim stanie, w jakim znajduje się ona w momencie przekazania die Übergabe. Stan ten jest znany wynajmującemu i zostaje zapisany w protokole, który stanowi załącznik die Anlage umowy najmu mieszkania. Jednocześnie najemca uznaje ewentualne braki die Mängel zaistniałe wraz z początkiem obowiązywania stosunku najmu das Mietverhältnis. Co za tym idzie wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności die Haftung za ich wystąpienie. W przypadku, gdy rzecz wynajmowana wymaga jeszcze prac naprawczych die Reparaturen, wynajmujący nie może wzbraniać się od jej przekazania najemcy, pod warunkiem, że prace te zakłócają użytkowanie mieszkania tylko w nieznacznym stopniu.

W kolejnym punkcie Schönheitsreparaturen mowa jest o tym, że koszty die Kosten odnawiania pomieszczeń (jak np. malowanie, tapetowanie ścian i sufitu oraz wewnętrznych drzwi) w trakcie trwania stosunku najmu ponosi w całości najemca. Z reguły prace te powinny winny być przeprowadzane: w kuchni i łazience co 3 lata, w salonie, sypialni, przedpokoju i toalecie co 5 lat, a w pozostałych dodatkowych pomieszczeniach co 7 lat. Częstotliwość odnawiania pomieszczeń zależna jest jednak przede wszystkim o stanu rzeczy wynajmowanej.

Punkt ósmy Instandhaltung der Mietsache zobowiązuje najemcę do troskliwego pfleglich i ostrożnego schonend obchodzenia się ze wspólnym wyposażeniem Einrichtungen i instalacjami Anlagen. O wszelkiego rodzaju szkodach Schäden zaistniaych w budynku lub pomieszczeniach wynajmowach Mieträume należy niezwłocznie informować wynajmującego der Vermieter. Za dodatkowe szkody zaistniałe wskutek spóźnionego zgłoszenia pierwotnych szkód odpowiedzialność ponosi najemca. Jest on także odpowiedzialny za regulaminowe ordnungsgemäß sprzątanie pomieszczeń wynajmowanych, ich dostateczne ogrzewanie die Beheizung i wietrzenie die Belüftung oraz ochronę wnętrz przed mrozem. Najemca poręcza wynajmującemu za szkody wynikłe z naruszenia die Verletzung w/w obowiązków oraz te spowodowane przez jego krewnych, podnajemców, robotników, urzędników, rzemieślników, którzy z woli najemcy przebywają w mieszkaniu. Najemca jest także zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia wynajmującego o szkodach spowodowanych przez kogoś z w/w grona osób oraz ich usunięcia. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku (także mimo pisemnego upomnienia die Mahnung) kosztami koniecznych robót naprawczych wynajmujący obciąża najemcę. Zadaniem najemcy jest udowodnienie, że wina nie leży po jego stronie.

W dziewiątym punkcie Benutzung der Mitsache najemca zobligowany jest do informowania wynajmującego o każdorazowym udostępnianiu wynajmowanych pomieszczeń osobom trzecim w celach mieszkaniowych, wszelkich przebudówkach i instalacjach oraz fakcie posiadania zwierząt domowych die Haustiere. Trzymanie psów i kotów dozwolone jest tylko za zgodą die Zustimmung wynajmującego.

Punkt dziesiąty Bagatellschäden/Kleinreparaturen określa wysokość kosztów, jakie ma obowiązek ponieść najemca za wszelkiego rodzaju naprawy die Reparaturen i drobne, spowodowane przez siebie szkody (np. w instalacji wodnej, elektrycznej, gazowej, czy też rolet, żaluzji, okiennic itp.). W tym przypadku górna granica die Obergrenze kosztów naprawy nie może przekroczyć 8 % rocznego czynszu (bez opłat za ogrzewanie) die Kaltmiete.

W trzeciej, ostatniej części przeanalizuję paragrafy związane z wypowiedzeniem i zakończeniem stosunku najmu.

Pora na ćwiczenie pomocne w przyswojeniu nowego słownictwa oraz słowniczek.

Przyporządkuj:

  1. Räume                a) übernehmen

  2. Schäden              b) durchführen

  3. Reparaturen       c) halten

  4. pfleglich              d) beeinträchtigen

  5. Kosten                 e) beseitigen

  6. Haustiere            f) benutzen

  7. die Nutzung        g) behandeln

Lösungen:

1) Räume. 2) Schäden. 3) Reparaturen. 4) pfleglich. 5) Kosten. 6) Haustiere. 7) die Nutzung.

1.f) 2.e) 3.b) 4.g) 5.a) 6.c) 7.d)

Niemiecki (umowa najmu mieszkania) – słowniczek

Wyjaśnienie wykorzystanych skrótów:

  1. m – rodzaj męski (der)
  2. f – rodzaj żeński (die)
  3. n – rodzaj nijaki (das)

Anlage f – urządzenie, instalacja, załącznik

Anstreichen n – malowanie

Bagatellschäden – drobna szkoda

beeinträchrigen – zakłócać

behandeln – traktować, obchodzić się z kimś/czymś

Beheizung f – ogrzanie

Belüftung f – wietrzenie, wentylacja

benutzen – używać

beseitigen – usuwać

Einrichtung f – umeblowanie, wyposażenie

Dauer f – trwanie, okres

durchführen – przeprowadzać

erforderlich – konieczny

Erlaubnis f – pozwolenie

festhalten – zapisać, zawrzeć

Gebrauch m – używanie, użycie

gewähren – gwarantować

Haftung f – odpowiedzialność

Haustiere – zwierzęta domowe

halten – trzymać

Haltung f – posiadanie (np. zwierząt)

Instandhaltung f – utrzymanie w należytym stanie

Kaltmiete f – czynsz (bez opłat za ogrzewanie)

Kleinreparaturen – drobne naprawy

Kosten – koszty

Mahnung f – napomnienie, upomnienie

Mängel – usterki, wady, braki

Mieter m – najemca, lokator

Mietsache f – rzecz wynajęta

Mietverhältnis n – stosunek najmu

Mietvertrag m – umowa najmu mieszkania

Nutzung f – użytkowanie

Obergrenze f – górna granica

ordnungsgemäß – przepisowo

pfleglich – troskliwie, ostrożnie

Raum m – pomieszczenie

Räume – pomieszczenia

Reparaturen – naprawy

Schäden – szkody

Schönheitsreparaturen – odnawianie mieszkania

unverzüglich – niezwłocznie

übernehmen – przejmować

Verletzung f – naruszenie (np. przepisów)

Vermieter m – wynajmujący

Verschulden n – wina

Zustand m – stan

Zustimmung f – zgoda

Zwroty

Reparaturen durchführen – przeprowadzać naprawy

etwas pfelglich behandeln – obchodzić się z czymś ostrożnie

Schäden beseitigen – usuwać szkody

Haustiere halten – posiadać zwierzęta domowe

Kosten tragen/übernehmen – ponosić/przejmować koszty

Räume benutzen – używać pomieszczeń

Print Friendly, PDF & Email
Oceń ten wpis:
0 votes