W  pierwszym wpisie poświęconym językowi niemieckiemu zawodowemu w ekonomii chcę zaprezentować słownictwo i zwroty przydatne do opisywania koniunktury gospodarczej i prognozowania. W tym celu posłuży nam tekst pt. Weltwirtschaft wächst langsamer als erwartet, opowiadający o spowolnieniu wzrostu światowej gospodarki. Tekst ten znajdziecie klikając na poniższy link:

Przejdź do artykułu na spiegel.de

 

Już sam tytuł zawiera w sobie słowo die Wirtschaft  (gospodarka), które w połączeniu ze słowem die Welt (świat) daje wyrażenie die Weltwirtschaft (gospodarka światowa). Inne kluczowe słowa, jakie odnajdziemy w tekście to: die Prognose (prognoza), die Konjuktur (konjunktura), das Wachstum (wzrost), wachsen (wzrastać), sich abschwächen (słabnąć), die Rezession (recesja), das Bruttoinlandsprodukt (produkt krajowy brutto), Schwellenländer (kraje szybko rozwijające się).

Przydatne w przyswojeniu słownictwa będzie poniższe ćwiczenie (wybierz prawidłową odpowiedź) oraz słowniczek zawartych w tekście wyrazów i zwrotów.

1. die Prognose
a) wachsen
b) korriegieren
c) ablaufen
2. in der Krise
a) bevorstehen
b) stecken
c) hervorgehen
3. das Wachstum
a) schwächt sich ab
b) fährt hin
c) bricht auf
4. die Konjunktur
a) reicht aus
b) geht aus
c) zieht an
5. aus der Vorhersage
a) legt zu
b) geht hervor
c) bommt

Niemiecki w ekonomii – słowniczek

Wyjaśnienie wykorzystanych skrótów:

  • m – rodzaj męski (der)
  • f – rodzaj żeński (die)
  • n – rodzaj nijaki (das)

ablaufen – tracić
abschwächen sich – osłabiać się
anziehen – zwyżkować
boomen – przeżywać boom, rozkwit
Bruttoinlandsprodukt n (BIP) – produkt krajowy brutto
erwarten – oczekiwać
Eurozone f – strefa euro
Experte m – ekspert
Fall m – spadek
global – globalny
hervorgehen – wynikać
international – międzynarodowy
Internationale Währungsfonds (IWF) – międzynarodowy fundusz walutowy
Konjunktur f – koniunktura
korrigieren – korygować
Krise f – kryzys
Preis m – cena
Prognose f – prognoza
Prozentpunkt m – punkt procentowy
rapide – gwałtowny
Rezession f – recesja
Rohstoff m – surowiec
Schwellenland n – kraj szybko rozwijający się
senken – obniżać
Verfall m – spadek
Volkswirt m – ekonomista
Vorhersage f – prognoza
Währungsfonds m – fundusz walutowy
wachsen – wzrastać
Wachstum n – wzrost
Wandel m – przemiana
weltweit – na całym świecie
Wirtschaft f – gospodarka
wirtschaftlich – gospodarczy
Wirtschaftswachstum n – wzrost gospodarczy
Zins m – odsetka
Zinsen – odsetki
zulegen – dokładać

Zwroty

in der Krise stecken – przeżywać kryzys
laut einer Prognose – zgodnie z prognozą
die Prognose senken – obniżać prognozę
nach unten korrigieren – korygować w dół
aus der Vorhersage hervorgehen – wynikać z prognozy
ein rapides Wachstum erwarten – oczekiwać gwałtownego wzrostu

Przykładowe zdania z tekstu, w których pojawia się aktywne słownictwo:

Das Wachstum der Weltwirtschaft wird sich laut einer neuen Prognose in diesem Jahr weiter abschwächen.

Weil große Schwellenländer wie China und Brasilien in der Krise stecken, wird das weltweite Wirtschaftswachstum laut einer Prognose des IWF in diesem Jahr weiter abflauen.

In den USA soll die Konjunktur 2015 dagegen noch stärker anziehen als bislang angenommen, das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde um 2,5 Prozent zulegen.

W celu jeszcze lepszego utrwalenia słownictwa z tego działu można wykorzystać poniższe fiszki oraz sprawdzić się rozwiązując krótki test zamieszczony jeszcze niżej.

Niemiecki w ekonomii – fiszki

Niemiecki w ekonomii – test

Foto: …-Wink-… / CC BY-NC-SA

Print Friendly, PDF & Email
Oceń ten wpis:
1 vote