Mówi się, że dobra prezentacja firmy to połowa sukcesu. Uskutecznia ona zarówno pozyskiwanie klientów, jak i nawiązywanie kontaktów biznesowych. Dlatego w moim dzisiejszym wpisie chciałbym zaprezentować słownictwo i zwroty przydatne w opisywaniu przedsiębiorstwa, rodzaju jego działalności, czy też oferty.

Charakter działalności firmy – zwroty

Opis firmy rozpoczynamy zazwyczaj od informacji na temat charakteru jej działalności. W tym celu możemy użyć następujących zwrotów:

Die Firma X ist (Firma X jest):

 • ein Dienstleistungsbetrieb (przedsiębiorstwem usługowym)
 • ein Finanzunternehmen (przedsiębiorstwem finansowym)
 • ein Handelsunternehmen (przedsiębiorstwem handlowym)
 • ein Verkehrsbetrieb (przedsiębiorstwem transportowym)
 • ein Versicherungsunternehmen (przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym)

Forma organizacyjno-prawna – skróty

W wielu przypadkach już sama nazwa firmy zawiera jej formę organizacyjno-prawną. Podobnie jak w języku polskim, tak i w niemieckim dla jej wyrażenia stosujemy skróty:

 • eine AG = Aktiengesellschaft (spółka akcyjna)
 • eine GmbH = Gesellschaft mit beschränkter Haftung (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
 • eine oHG = offene Handelsgesellschaft (jawna spółka handlowa)
 • eine GbR = Gesellschaft bürgerlichen Rechts (spółka cywilna)
 • eine KG = Kommanditgesellschaft (spółka komandytowa)

Okres działalności i lokalizacja firmy

Kolejną kwestią jest informacja na temat okresu działalności firmy oraz lokalizacji jej siedziby.

Die Firma X (Firma X):

 • existiert seit… Jahren in … (istnieje od … lat w …)
 • ist seit … Jahren auf dem Markt präsentes Unternehmen mit Sitz in …. (jest istniejącym od …. lat na rynku przedsiębiorstwem z siedzibą w …)
 • hat ihren Ursprung in … (bierze swój początek w …)

Specjalizacja firmy – zwroty

Przedstawiając specjalizację przedsiębiorstwa możemy posłużyć się następującymi zwrotami:

 • Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist … (Podstawowym profilem naszej działalności jest …)
 • Wir spezialisieren uns seit vielen Jahren auf …(Od wielu lat specjalizujemy się w …)
 • Unser Tätigkeitsspektrum umfasst … (Nasz zakres działalności obejmuje …)

Oferta firmy – zwroty

Pora na rzecz najważniejszą, czyli ofertę:

 • Unser Produktionssortiment umfasst … (Nasz asortyment produkcji obejmuje …)
 • Das Sortiment der von unserer Firma angebotenen Produkte ist sehr reich und umfasst … (Asortyment produktów oferowanych przez naszą firmę jest bardzo bogaty i obejmuje …)
 • Wir verfügen über eine reiche Auswahl an … (Dysponujemy bogatym wyborem …)

Współpraca – zwroty

Współpraca

Na koniec kilka zwrotów przydatnych do wyrażenia informacji na temat współpracy z innymi firmami:

 • Wir sind offen für die Zusammenarbeit mit … (Jesteśmy otwarci na współpracę z …)
 • Wir arbeiten kontinuierlich mit Fachleuten aus verschiedenen Branchen zusammen (Współpracujemy nieprzerwanie ze specjalistami różnych branż.)
 • Als Referenten können wir Ihnen folgende Firmen nennen, mit denen wir Geschäftsbeziehungen unterhalten. (Jako referentów możemy wymienić Państwu następujące firmy, z którymi utrzymujemy kontakty handlowe.)

Teraz czas na ćwiczenia, pod którymi odnajdziecie alfabetyczny słowniczek wyrazów i zwrotów przedstawionych przeze mnie w powyższym wpisie oraz innych związanych z omawianym  tematem.

Übung 1. 

Przyporządkuj właściwy przyimek:

1) sich spezialisieren
2) verfügen
3) offen
4) zusammenarbeiten
5) Auswahl
6) mit Sitz

a) an
b) auf
c) über
d) in
e) mit
f) für

Übung 2. 

Przyporządkuj właściwy czasownik:

umfassen | beschäftigen | nennen | haben | unterhalten | existieren

1) Geschäftsbeziehungen  _________
2) Filialen  _________
3) Gebiete  __________
4) Mitarbeiter  __________
5) seit Jahren  __________
6) Referenzen  __________

Powyższe ćwiczenie w wersji interaktywnej
 

 

Lösungen

Übung 1
1) b; 2) c; 3) f; 4) e; 5) a; 6) d.

Übung 2
1) unterhalten 2) haben 3) umfassen 4) beschäftigen 5) existieren 6) nennen

Prezentacja firmy – słowniczek niemiecko-polski

Wyjaśnienie wykorzystanych skrótów:

 • m – rodzaj męski (der)
 • f – rodzaj żeński (die)
 • n – rodzaj nijaki (das)

AG = Aktiengesellschaft f – spółka akcyjna
anbieten – oferować
Angebot n – oferta
ausführen – wykonywać
Auswahl f – wybór, asortyment
befinden sich – znajdować się
beschäftigen – zatrudniać
bestehend – istniejący
Branche f – branża
Dienstleistungsbetrieb m – przedsiębiorstwo usługowe
erweitern – poszerzać
existieren – istnieć
Fachleute – specjaliści
Fachmann m – specjalista
Filiale f – filia, oddział
Filialen – filie, oddziały
Familienunternehmen n – przedsiębiorstwo rodzinne
Finanzunternehmen n – przedsiębiorstwo finansowe
Firma f – firma
Firmensitz m – siedziba firmy
Gebiet n – obszar, dziedzina
Gemischtwarenbetrieb m – przedsiębiorstwo wielobranżowe
Geschäftsbeziehungen – kontakty handlowe
Gesellschaft f – spółka
GbR = Gesellschaft bürgerlichen Rechts f – spółka cywilna
GmbH = Gesellschaft mit beschränkter Haftung f – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Großhadelsbetrieb m – przedsiębiorstwo hurtowe
günstig – korzystny
Handelsunternehmen n – przedsiębiorstwo handlowe
kontinuierlich – ciągle, nieprzerwanie
KG = Kommanditgesellschaft f – spółka komandytowa
Kundendienstbüro n – biuro obsługi klienta
Lieferung f – dostawa
Mitarbeiter m – pracownik
Mitarbeiter – pracownicy
nennen – wymieniać, nazywać
oHG = offene Handelsgesellschaft f – jawna spółka handlowa
offen – otwarty
präsent – obecny
Preis m – cena
Produkt n – produkt
Produkte – produkty
Produktionssortiment n – asortyment produkcji
Referenten – referenci
reich – bogaty
Schwerpunkt m – punkt ciężkości
Sitz m – siedziba
sofortig – natychmiastowy
spezialisieren sich auf (+Akk.) – specjalizować się w
ständig – stale, ciągle
Tätigkeit f – działalność
Tätigkeitsspektrum n –   zakres działalności
umfassen – obejmować
umfassend – szeroki
unterhalten – utrzymywać
Unternehmen n – przedsiębiorstwo
Ursprung m – początek, pochodzenie
verfügen über etwas (+Akk.) – dysponować czymś
Verkaufsbüro n – biuro sprzedaży
Verkehrsbetrieb m – przedsiębiorstwo transportowe
verschieden – różny, rozmaity
Versicherungsunternehmen n – przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe
Zusammenarbeit f – współpraca
zusammenarbeiten – współpracować

Prezentacja firmy – zwroty

einen Ursprung in etwas haben – mieć/brać początek w
auf dem Markt präsent sein – być obecnym/ działać na rynku
Gebiete umfassen – obejmować dziedziny
eine reiche Auswahl an etwas anbieten – oferować bogaty wybór czegoś
Produkte zu einem sehr günstigen Preis anbieten – oferować produkty po bardzo korzystnej cenie
sofortige Lieferung von etwas anbieten – oferować natychmiastową dostawę czegoś
das Angebot ständig erweitern – stale poszerzać ofertę
Mitarbeiter beschäftigen – zatrudniać pracowników
Referenten nennen – wymieniać referentów
Geschäftsbeziehungen unterhalten – utrzymywać kontakty handlowe
mit Fachleuten zusammenarbeiten – współpracować ze specjalistami
offen für die Zusammenarbeit sein – być otwartym na współpracę

Foto: maubrowncow / CC BY-NC-SA

Print Friendly
Oceń ten wpis:
2 votes